Prešovská archieparchia – aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku – začala 1. januára 2018 sláviť rok vzácnych výročí. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ už v auguste 2017 zriadil komisiu pre prípravu Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, ktorého trvanie je totožné s kalendárnym rokom.

V Prešovskej archieparchii sa rok výročí začal eucharistickou adoráciou a pastierskym listom vladyku Jána. Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018 má svoje logo a motto (leitmotív) zo svätej liturgie „Tvoje z tvojho tebe prinášame…“, pretože výstižne vyjadruje, že všetka naša vďaka patrí Bohu, lebo všetko, čím sme a čo máme, je od neho.

 Najdôležitejšie výročia

 1. výročie zriadenia Prešovskej eparchie, ktorá bola vyčlenená z veľkej Mukačevskej eparchie a kánonicky zriadená 22. septembra 1818 bulou Relata semperpápeža Pia VII.
 2. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iurisbulou Spiritali emolumento pápeža Benedikta XVI. z 30. januára 2008.
 3. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československupo jej osemnásťročnom zákaze (13. júna 1968 vládnym uznesením č. 205/1968 Zb. a vládnym nariadením č. 70/1968 Zb.).
 4. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (863).
 5. výročie narodenia blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch.
 6. výročie blahorečenia hieromučeníka Vasiľa Hopkapápežom sv. Jánom Pavlom II. 14. septembra 2003 v Bratislave-Petržalke.
 7. výročie vyhlásenia gréckokatolíckeho chrámu v Ľutine za baziliku minor zasvätenú Zosnutiu Presvätej Bohorodičky apoštolským breve sv. Jána Pavla II. z 22. júna v Mariánskom roku 1988. Zároveň si v roku 2018 pripomíname aj 115. výročie posviacky ľutinského chrámu – súčasnej baziliky (1903).
 8. výročie vydania nového prekladu slovenského liturgikona(1998).
 9. výročie vyhlásenia hory Zvir za mariánske pútnické miestoPrešovskej archieparchie (7. septembra 2008).

 Výročia vladyku Jána Babjaka SJ

Otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a spolu s ním celá Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, ktorej je hlavou, si pripomenie:

65 rokov života (narodil sa 28. októbra 1953 v Hažíne nad Cirochou),

 1. výročie kňazskej vysviacky(11. júna 1978 križevackým vladykom Joachimom Segedim v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove),
 2. výročie biskupskej chirotónie(6. januára 2003 pápežom sv. Jánom Pavlom II. v Bazilike sv. Petra v Ríme),
 3. výročie jeho vymenovania za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu(30. januára 2008 pápežom Benediktom XVI.).

Hlavné liturgické slávenia

Dve hlavné liturgické slávenia budú v Ľutine v nedeľu 4. februára 2018 k 10. výročiu povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropoliu sui iuris a v sobotu 22. septembra 2018 k 200. výročiu zriadenia Prešovskej eparchie. Komisia pripravila Kalendárium Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, v ktorom sú uvedené všetky hlavné liturgické slávenia a iné podujatia. Jeho kompletnú a vždy aktualizovanú verziu možno nájsť na stránke www.grkatpo.sk

Iné slávenia, podujatia a priebežné aktivity

Súčasťou jubilejného roka je aj eucharistická poklona postupne vo všetkých chrámoch Prešovskej archieparchie pod názvom Ďakovný rok pred Eucharistiou, putovanie kópií ikony krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky po všetkých farnostiach v rámci jednotlivých protopresbyterátov Prešovskej archieparchie, modlitba pred touto ikonou, možnosť získať plnomocné odpustky vo vybraných desiatich chrámoch, prosba v suhubej ekténii svätej liturgie, zhotovenie a inštalácia pamätného kríža v Prešove, ďakovná púť do Svätej zeme 21. až 28. apríla, ďakovná púť do Ríma v októbri, pokračovanie v postupnom vydávaní desiatich dielov knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, v novembri inaugurácia jubilejnej poštovej známky, vydanie pamätnej medaily, putovná výstava fotografií z dejín Prešovskej eparchie, galakoncert v závere roka a iné. Do slávení vynikajúco zapadá aj Celonárodné stretnutie mladých P18, ktoré sa uskutoční 26. až 29. júla v Prešove.

Logo jubilejného roka

Súťaž o logo Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 vyhlásil 21. apríla 2017 prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Výzva bola uverejnená v časopise Gréckokatolíckej cirkvi Slovo č. 13/2017. Termín na posielanie návrhov bol 30. august 2017. Cenou za víťazný návrh je púť do Svätej zeme. Víťazným sa stal návrh gréckokatolíckeho kňaza Juraja Gradoša.

 Vysvetlenie loga

Logu dominuje Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorý je srdcom Prešovskej archieparchie a Prešovskej metropolie sui iuris. Od zriadenia Prešovskej eparchie je jej katedrálnym chrámom.

Po ľavej strane katedrály je časť arcibiskupskej rezidencie, od ktorej sa odvíja letopočet – časová os – symbolizovaná časťou kružnice. V nej sú roky najvýznamnejších výročí: 1818 – zriadenie Prešovskej eparchie, 1968 – obnovenie činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v Československu, 2008 – zriadenie gréckokatolíckej Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku a povýšenie eparchie na archieparchiu, 2018 – Jubilejný rok Prešovskej archieparchie, v ktorom si pripomíname jednotlivé výročia.

Zároveň táto kružnica predstavuje živý viničný kmeň, ktorým je Ježiš Kristus a jeho Cirkev, ktorá prináša ovocie, symbolizované strapcom hrozna, ktorý je aj grafickým leitmotívom knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku.

Logo ponúka pohľad na chrám, ktorý však nie je iba stavbou bez života. Preto je súčasťou loga aj vinič so strapcom hrozna, ktorý predstavuje život viery v Cirkvi – nielen v murovaných či drevených chrámoch, ale predovšetkým v živých chrámoch – v živote tých, ktorí uverili Kristovi a jeho Cirkvi.

Vinič je častým motívom na drevorezbách ikonostasov v našich chrámoch a na liturgických rúchach.

Pripomína nám aj Pánovu vinicu, do ktorej sme povolaní pracovať nie ako zlí vinohradníci, ale ako tí, ktorí budú svojmu Pánovi načas odovzdávať úrodu (porov. Mt 21, 41).

Hovorí aj o eucharistickom tajomstve, o víne, ktoré sa pri svätej liturgii stáva krvou Ježiša Krista, ktorú vylial pre našu spásu.

Môžeme v ňom vidieť aj obraz nášho krstu, v ktorom sme boli zaštepení do viničného kmeňa, ktorým je Ježiš Kristus. My sme ratolesti. Ak nechceme uschnúť, ale žiť, rásť a prinášať ovocie – bohaté a sladké strapce hrozna, potrebujeme stále znova uveriť, že život nám prichádza od Krista. Preto nás Cirkev skrze Božie slovo, sviatosti a spoločenstvo bratov a sestier neustále pozýva k obráteniu, pozýva objavovať svoj krst.

Ovocím našej cirkvi sú predovšetkým naši blahoslavení mučeníci, kňazské, biskupské i rehoľné povolania aj mnohí veriaci, ktorí vďaka Božej milosti i za najväčšiu cenu obstáli obzvlášť počas minulých režimov – fašizmu a socializmu.

Kružnicu, ktorá obopína dva hlavné motívy – katedrálu a strapec hrozna vyrastajúci z viničného kmeňa – dopĺňa text: Rok výročí Prešovskej archieparchie.

Význam slávenia jubilejného roka

Čo všetko sa udialo za dvesto rokov! Koľko generácií je to, koľko životných príbehov, koľko osobných dejín spásy, dejinných míľnikov, ľudských pádov, ale predovšetkým koľko Božích milostí a víťazstiev nad ľudskou slabosťou a hriechom… Nedá sa to všetko vymenovať. Čo však môžeme, je naplniť celý rok, ba celý náš život vďačnosťou. Jubilejný rok je pre nás príležitosťou ďakovať za všetky viditeľné i neviditeľné dobrodenia, ktoré nám Boh štedro udeľoval a udeľuje, ale aj príležitosťou nanovo zakúsiť Božiu lásku, aby sme boli schopní lásky a boli odvážni ohlasovať Božiu lásku tomuto svetu. Zároveň je príležitosťou znova objaviť radosť z Božej prítomnosti v našom živote a z pozvania k večnému životu, i príležitosťou k serióznej reflexii nad naším životom viery, lásky a nádeje, nad našou láskou k Bohu, k Cirkvi i k blížnemu.

Máme možnosť nanovo Bohu ďakovať za milosť, že sme boli uvedení do Cirkvi, že sa môžeme živiť Božím slovom, prijímať Ježiša vo sviatostiach a modliť sa v spoločenstve bratov a sestier. Môžeme si znova uvedomiť, že Kristova cirkev je živé spoločenstvo putujúceho Božieho ľudu, ktorý kráča dejinami s pohľadom upretým na Krista, pôvodcu a zavŕšiteľa viery (porov. Hebr 12, 2).

Prosme dobrotivého Boha, aby jednotlivé slávenia a celý jubilejný rok prispeli k oživeniu našej viery, nášho vzťahu k Bohu, blížnemu a ku Kristovej Cirkvi. Teda nejde o podujatia pre podujatia či slávenia pre slávenia, ale chceme celý rok prežiariť naším vďakyvzdaním Bohu. Celým rokom nás bude sprevádzať krásnobrodskáPresvätá Bohorodička, ktorá na ikone ukazuje na Krista. Mariánska úcta je veľmi blízka každému gréckokatolíkovi a podobne ako naša generácia, aj predchádzajúce generácie vnímali mocný príhovor našej nebeskej Matky u Boha. Preto sa po celý jubilejný rok budeme po svätých liturgiách modliť modlitbu pred ikonou krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky, ktorá je jednou z našich najstarších a najkrajších zázračných mariánskych ikon.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *